V důsledku pandemie Covid 19 a v souladu s vládními opatřeními zaměřenými proti šíření pandemie byla naprostá většina odborných seminářů a konferencí připravovaných na rok 2020 byla bez náhrady zrušena. Konaly se pouze 2 zcela atypické akce.

  • 010 Interní prezentace Studie proveditelnosti DOL
    23. ledna se po dopoledním jednání výboru uskutečnilo odpolední odborné jednání výboru a několika přizvaných hostů věnované seznámení se Studií proveditelnosti koridoru DOL. Obsahem byla prezentační vystoupení hlavních zpracovatelů Ing. Martina Pavla ze Sweco Hydroprojekt, a.s. a Ing. Michaela Trnky, CSc. z Aquatis, a.s. s navazující diskusí.
  • 070 Korespondenční Valná hromada ČVTVHS, z.s.
    Vzhledem k vývoji pandemie Covid-19 v ČR schválil výbor společnosti dne 18. 9. 2020 změny ve způsobu organizace Valné hromady společnosti připravené na 30. září. Tento postup vycházel z ustanovení zákona 191/2020 Sb., která po dobu mimořádných opatření při epidemii Covid-19 umožnila orgánům právnických osob rozhodovat písemnou formou a Valná hromada společnosti byla tedy uspořádána jako korespondenční. Přihlášení účastníci valné hromady obdrželi předkládané dokumenty, tedy zprávy o činnosti, o hospodaření v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 se zprávou kontrolní komise (KK), načež formou per rollam hlasovali o usnesení, jehož návrh byl rovněž součástí zasílaných dokumentů. Připomínky k předloženým dokumentům se předkládaly písemně spolu s hlasovacím lístkem. Došlé připomínky byly pak zveřejněny spolu se zápisem z valné hromady.

    Plánované volby do výboru společnosti a KK se během valné hromady nekonaly, protože korespondenčním způsobem nebylo možné garantovat tajnost volby. V souladu se zákonem 191/2020 Sb. bylo prodlouženo funkční období výboru a KK až o 3 měsíce po dni, kdy skončí platnost všech mimořádných opatření. Volby se uskutečnily na řádné valné hromadě 26. října 2021.