Odborné akce v roce 2016

V roce 2016 pokračovala standardní činnost, kdy se desetkrát sešel výbor společnosti, z toho jednou na výjezdním zasedání. Valná hromada se konala 25. května na Novotného lávce, byla nevolební a zúčastnilo se jí 41 účastníků s celkovou vahou 102 hlasů ze 156 možných, čímž byla v celém svém průběhu VH usnášeníschopná. Došlo k drobné úpravě Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s. a čestným členem byl jmenován Ing. Eduard Hanslík, CSc. jako ocenění jeho mnohaleté práce v oblasti radioekologie. Loni jmenovaní likvidátoři 3 pobočných spolků pokračovali v úkonech požadovaných pro likvidaci a na konci roku byly podány Městskému soudu v Praze návrhy na jejich výmaz ze spolkového rejstříku. V tomto roce bylo ukončeno uzavírání nových smluv s přidruženými členy.

V plánu roku 2016 bylo čtrnáct odborných akcí, přičemž některých jsme se účastnili pouze organizační, propagační či personální spoluprací (016 Voda a pracovní příležitosti, 046 Pitná voda 2016, 066 Přehradní dny 2016 a 136 Vodní toky 2015). Tradiční seminář 106 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII se neuskutečnil pro úmrtí odborného garanta Ing. R. Muzikáře, CSc. a je připravován až pro rok 2017. O ostatních odborných akcích dále uvádíme jejich stručnou rekapitulaci.

 • 026 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXIV
  Konference se uskutečnila 2./4. 5., v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, s odbornou garancí Ing. E. Hanslíka, CSc. (OS OVČV a VÚV T.G.M.) za účasti 58 odborníků, z toho 50 z České republiky a 8 ze Slovenska. Při konferenci bylo předneseno 14 přednášek, které byly otištěny v následně vydávaném sborníku. Odpoledne 3. 5. se uskutečnila zajímavá exkurze na Informační středisko Jaderné elektrárny Temelín (Zámeček). V závěru jednání bylo doporučeno uspořádat již XXV. konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství v roce 2018.
 • 036 Vodovody a kanalizace – hlavní problémy správy, provozu a investičního rozvoje
  Konference se uskutečnila 2./4. 5., v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, s odbornou garancí Ing. E. Hanslíka, CSc. (OS OVČV a VÚV T.G.M.) za účasti 58 odborníků, z toho 50 z České republiky a 8 ze Slovenska. Při konferenci bylo předneseno 14 přednášek, které byly otištěny v následně vydávaném sborníku. Odpoledne 3. 5. se uskutečnila zajímavá exkurze na Informační středisko Jaderné elektrárny Temelín (Zámeček). V závěru jednání bylo doporučeno uspořádat již XXV. konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství v roce 2018.
 • 056 Valná hromada
  25. 5., sál 319 NL, konala se za účasti 41 osob, z toho 31 členů (s celkovou vahou hlasů 102 ze 156 možných), 3 čestných hostů (prof. Wolf – předseda ČSVTS, Ing. Hospodka – ředitel odboru na MZe a RNDr. Kubala – předseda SVH). VH byla nevolební, standardní program proběhl bez závad, největší diskuse se vedla kolem nové formulace nesplněného bodu z loňského usnesení o aktivitě k získání zájmu mládeže o VH. Odborným programem byla přednáška na téma Hodnocení příčin a průběhu sucha v roce 2015, kterou měl člen výboru RNDr. Daňhelka, Ph.D., NŘ ČHMÚ.
 • 076 Národní dialog o vodě - 50 let státních podniků Povodí
  Akce s vysoce reprezentativní účastí se uskutečnila 7. /8. června v hotelu Horizont v Peci p. Sněžkou. Jednání zahájil předseda výboru Mgr. Rieder, první blok, kde vystoupili NMZ Ing. Kendík, emeritní ředitel POh Ing. Novák a všichni současní generální ředitelé – Ing. Šebesta, Ing. Pagáč, Ing. Nedoma, RNDr. Hodovský a RNDr. Kubala, řídil místopředseda výboru Ing. Jan Kubát. Druhý blok s vystoupením ředitele VÚV T.G.M. Mgr. Riedera, Ing. Dvořáka, Ph.D., ředitele ČHMÚ, Ing. Mati, obchodního ředitele SOL CZ, DHI, a.s., Ing. Moravce, Ph.D., gen.ředitele společnosti Sweco Hydroprojekt, a.s., Ing. Valdhanse, ředitele a prokuristy VRV, a.s. a se závěrečným shrnutím prof. Ing. Broži, DrSc., ČVUT – Fakulta stavební, řídil NŘ VÚV T.G.M. Ing. Petr Bouška, Ph.D. Národního dialogu o vodě se zúčastnilo 94 účastníků, ale bohužel se nenaplnil předpoklad o tradiční bohaté diskusi. V úterý od 19. hod. se uskutečnilo za účasti většiny v prostorách hotelu společenské setkání.
  Druhý den uspořádali pracovníci PLa pod vedením Ing. Merty exkursi na VD Les Království – výbor tuto součinnost s konáním ND 2016 přivítal a vedení PLa poděkoval za spolupráci.
 • 086 Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod
  Seminář se uskutečnil 22. 6. v sále 217 na NL, odborným garantem byl předseda OS OVČV Ing. Tomáš Mičaník (VÚV T.G.M. - pobočka Ostrava). Akci byla MV udělena akreditace, a i díky tomu se jí zúčastnilo 80 osob. Ing. Mičaník uveřejnil v časopisu VTEI č. 4 podrobnou zprávu o průběhu semináře, který byl účastníky hodnocen jako přínosný. Ti také projevili zájem, aby byl v obdobném zaměření seminář uspořádán i v příštím roce v návaznosti na výsledky legislativního procesu projednávaných relevantních právních předpisů.
 • 065 Vodní nádrže 2015
  Konference s mezinárodní účastí se konala 6. /7. října 2015 v brněnském hotelu Voroněž pod organizační i odbornou gescí Povodí Moravy. ČVTVHS, z. s. se na přípravě i průběhu podílela dílčím způsobem, obdobně jako v roce 2013. Konference se zúčastnilo 220 osob, předneseno 30 přednášek a vystaveno 12 posterových prezentací. Konferenci byla udělena akreditace MV jako vzdělávacímu programu.
 • 075 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XII
  Odborný garant Ing. R. Muzikář, CSc. Seminář se konal 7. 10. v sále 217, zúčastnilo se jej 121 osob, z toho 37 pracovníků z místních a krajských úřadů – semináři byla MV udělena akreditace jako vzdělávacímu programu. Na semináři byl vyplňován dotazník zaměřený na problematiku správy podzemních vod a výsledky zpracuje odborný garant s tím, že navrhne další postup ve spolupráci s příslušnými vh. institucemi. Přednesené příspěvky jsou umístěné ke stažení na tomto webu v části Aktuálně.
 • 085 Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách
  Odborný garant Ing. B. Müller. Seminář se konal 19. 11. v sále 417, zúčastnilo se 73 osob, finanční výsledek bude znám až budou k dispozici všechny náklady a příjmy. Velmi příznivě byla přijata vystoupení p.t. Kacálka (PLa), Pražákové (VÚBP), Nietscheové (PVl), bylo upozorněno i na problematický stav ohledně systému NAVARO, který loni i letos představil RNDr. Soldán (VÚV).
 • 096 Aktuální problematika malých vodních nádrží
  Seminář se konal 27. 9., v sále 217 NL, pod tradiční odbornou garancí Ing. Poláčka – člena výboru a pracovníka VD TBD, a.s. Zúčastnilo se jej 82 osob, z toho 75 platících a z nich 20 bylo z MÚ či KÚ. Bylo předneseno 5 více než hodinových přednášek s navazující bohatou diskusí. Ing. Poláček tlumočil výboru návrh účastníků semináře, aby se další odborná akce podobného zaměření konala opět za 2 roky, tj. v roce 2018.
 • 116 Dopad hydrologického sucha na jakost povrchových vod
  Akce se uskutečnila 12. 10. v sále 319 na NL, s odborným garantem Ing. Mičaníkem – předsedou OS OVČV. Vlastní odborné akce se zúčastnilo 61 odborníků, z toho 52 platících a z nich 10 lidí z MÚ nebo KÚ. Na akci bylo předneseno 7 příspěvků zaměřených na problematiku sucha z různých úhlů, mezi nimiž bylo i vystoupení Mgr. M. Riedera, zde ale z pozice jednoho ze dvou spolupředsedů meziresortní komise Voda – Sucho.
 • 126 Seminář Adolfa Patery – Úloha nádrží při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích
  Akce se konala 16. 11., v sále č. 417. Odborným garantem byl doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur (člen výboru a pracovník KHT ČVUT), tradičně společně s prof. Ing. Milošem Starým, CSc. (VUT v Brně, Fakulta stavební), který se tentokrát omluvil z přímé účasti, s prof. Ing. Jánem Szolgayem, Ph.D. (STU v Bratislavě, Stavebná fakulta) a doc. Ing. Ladislavem Satrapou, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební). Doc. P. Fošumpaur připravil program doporučený na zářijovém jednání výboru a dohodl vstupní přednášky s vybranými odborníky ze všech pěti státních podniků Povodí a také s prof. V. Brožou, DrSc. z ČVUT a prof. Bednárovou, Ph.D. ze STU Bratislava (předsedkyně SPV). Semináře se nakonec účastnilo přesně 100 účastníků, z toho 18 ze Slovenska, takže jako vždy to byl seminář se zahraniční účastí. U této odborné akce je tradičně poskytován výrazně snížený vstupní poplatek prezenčním doktorandům, a těch se dostavilo 8.
 • 146 Ochranná pásma povrchových zdrojů pitné vody
  Seminář se konal 20. 12. v sále 319 na NL, pod odbornou garancí Ing. B. Müllera, člena kontrolní komise a předsedy OS vodohospodářů seniorů. Semináře se zúčastnilo celkem 88 účastníků. Seminář byl velmi pozitivně akceptován a účastníci projevovali velký zájem i o přístup k použitým prezentacím, které byly na našem webu vyvěšeny se zpožděním způsobeným vánočními svátky a dovolenými.